24.4.2024 20:11

Aktuální situace na realitním trhu pohledem čísel - stav na konci 1.čtvrtletí 2024

Aktuální situace  na realitním trhu pohledem čísel - stav na konci 1.čtvrtletí 2024

Realitní trh v České republice prošel od přelomu tisíciletí mnoha proměnami, které dramaticky ovlivnily nejen strukturu nabídky a poptávky, ale také ceny a dostupnost bydlení. Změny v demografii, jakými jsou stárnutí populace, urbanizace a migrace, vytvářejí nové výzvy i příležitosti pro trh s nemovitostmi.

Současně dynamické ekonomické prostředí, zahrnující fluktuace úrokových sazeb, inflaci a ekonomický růst, přímo ovlivňuje kupní sílu a investiční rozhodování. Kromě toho legislativní změny, které zavádějí nové předpisy pro stavební činnost, energetické certifikace a vlastnická práva, mají zásadní vliv na to, jak jsou nemovitosti stavěny, prodávány a spravovány.

V posledním desetiletí se Česká republika stala svědkem značného růstu cen nemovitostí v důsledku kombinace nízkých úrokových sazeb, rostoucí poptávky po bydlení a relativně omezené nabídky nových nemovitostí. Urbanizační trendy vedly ke zvýšené koncentraci populace v metropolitních oblastech, jako jsou Praha, Brno a Ostrava, což tlačilo ceny nemovitostí vzhůru a zvyšovalo tlak na dostupnost bydlení pro průměrného občana.

Změny v legislativním rámci, zavedené v reakci na finanční krizi v roce 2008 a nedávné ekonomické otřesy spojené s pandemií COVID-19, přinesly přísnější požadavky pro hypoteční úvěry a nové regulační normy pro developerské projekty. Tyto faktory společně formují trh s bydlením a přinášejí nové výzvy pro developery, zprostředkovatele i kupující.

Tento článek nabízí hloubkovou analýzu výše zmíněných trendů s cílem poskytnout čtenářům ucelený pohled na současný stav a budoucí výhled realitního trhu v České republice. Prostřednictvím důkladného zkoumání historických dat, aktuálních statistik a expertních prognóz se snažíme odhalit, jakým směrem se realitní trh ubírá, a identifikovat klíčové faktory, které budou v nadcházejících letech formovat jeho vývoj.

Zvláštní pozornost věnujeme tomu, jak nové technologie a změny v životním stylu ovlivňují trh s nemovitostmi. Digitalizace, home office a rostoucí důraz na udržitelnost vedou k novým trendům v designu a využití nemovitostí. Tato dynamika představuje jak výzvy, tak příležitosti pro investory, developery i samot obyvatele, kteří hledají nové způsoby, jak uspokojit své bytové potřeby v rychle se měnícím světě.

Demografické změny

Změny v počtu obyvatel mají zásadní dopad na realitní trh, což dokládají data z let 2015 až 2023, která ukazují výrazné regionální rozdíly. Praha a Středočeský kraj zaznamenaly významný nárůst obyvatelstva, což má přímý vliv na poptávku po bydlení a tlačí ceny nemovitostí vzhůru. Tento trend není izolovaný, ale je patrný i v dalších metropolitních oblastech po celé zemi. Např. ve Zlínském kraji do roku 2020 docházelo k poklesu obyvatelstva, avšak od roku 2021 je zaznamenán vzestup. Tento obrat může mít významný vliv na místní trh s nemovitostmi, přičemž rostoucí populace může vést k zvýšené poptávce po bydlení.

  • Graf 1: Změna počtu obyvatel dle krajů (2013 vs 2015)

Podle Petra Makovského, výkonného ředitele Reality.iDNES.cz a zakladatele projektu Realiťák roku, „Praha a okolí jsou tradičně vnímány jako ekonomické a sociální centrum země, což přirozeně přitahuje jak domácí, tak zahraniční populaci hledající lepší pracovní příležitosti a životní standard. Tento příliv obyvatel vyžaduje více bytových jednotek, což vede ke zvýšení cen a rychlému vývoji nových projektů."

Ondřej Hon, majitel CEMAP - cenové mapy, dodává, že „přírůstek obyvatelstva ve Středočeském kraji je důsledkem suburbanizace, kdy lidé opouštějí centrální městské části kvůli vyšší kvalitě bydlení a lepší dostupnosti služeb v okolí velkých měst. Tento trend způsobuje zvyšující se tlak na lokální realitní trhy, což se projevuje postupným nárůstem cen nemovitostí a rostoucí poptávkou po nové výstavbě."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, poukazuje na to, jak demografické změny formují dlouhodobé strategie developerů: „Developerské společnosti nyní musí reagovat nejen na okamžité potřeby trhu, ale také plánovat na základě demografických prognóz, které ukazují na pokračující urbanizaci a růst populace ve strategických regionech."

Tato data a expertní názory zdůrazňují, jak významné demografické změny přispívají k dynamice realitního trhu. Růst obyvatelstva v kombinaci s ekonomickým rozvojem regionů zvyšuje poptávku po bydlení, což je klíčovým faktorem pro pochopení současných i budoucích trendů na realitním trhu v České republice. Tento trend ovlivňuje vše od cenové dostupnosti až po strategické rozhodování developerů a politiků, kteří se snaží vyvážit potřeby trhu s bydlením s udržitelným rozvojem měst a regionů.

Vývoj bytového fondu a struktura domácností, nájemní vs. vlastní bydlení

V roce 2023 bylo v ČR evidováno téměř 4,4 milionu bytových jednotek v bytových i rodinných domech. Zajímavé je, že skoro 80% obyvatel žije ve více než 3 pokojích. Tento trend je obzvláště patrný ve velkých městech, kde mladší generace hledá flexibilitu a dostupnost. V Praze došlo k posunu ve struktuře domácností směrem ke stavbě více malých bytů, zatímco ve Zlínském kraji je zaznamenán nejnižší počet jedno a dvoupokojových domácností. Ve středočeském a ústeckém kraji tvoří jednopokojové domácnosti pouze 1,6% celkového počtu.

  • Graf 2: Struktura domácností dle místností

  • Graf 3: Podíl vlastního vs nájemního bydlení v roce 2023 v ČR a zemích EU

V Praze představuje nájemní bydlení 33% trhu, což je lehce nad průměrem EU (30%) a značně nižší než v Německu (cca 50%) a Rakousku (cca 43%). Na druhou stranu, ve Zlínském kraji je nájemní bydlení na úrovni pouze 10,6%. Cenová dostupnost bydlení se od roku 2020 zlepšila a vlastní bydlení se stává dostupnějším. Ve Středočeském kraji musí průměrný člověk na pořízení bytu pracovat o více než 3 roky déle než v roce 2015, v Ústeckém kraji o 2 roky.

  • Graf 4: Podíl vlastního vs nájemního bydlení v roce 2023 v krajích

V posledních letech došlo k nárůstu nájmů, zatímco ceny nemovitostí a splátky klesly, což způsobuje, že rozdíl mezi nájmem a splátkou se zmenšuje. V Ústeckém kraji je výhodnější vlastnit nemovitost, zatímco v Praze je největší rozdíl mezi nájmem a splátkou ve prospěch nájmu. V Moravskoslezském kraji to vyjde na stejno.

Cenová dostupnost bydlení

Cenová dostupnost bydlení představuje zásadní ukazatel, který ovlivňuje nejen individuální rozhodnutí o koupi nemovitosti, ale i celkové ekonomické zdraví společnosti. V posledních letech se průměrný počet ročních mezd potřebných k nákupu bytu výrazně zvýšil, což způsobuje, že vlastní bydlení je pro mnoho Čechů stále nedostupnější. Tento trend je podložen daty, která ukazují, jak se cenová dostupnost v České republice vyvíjela, a je dále potvrzen vývojem cen na trhu s byty a domy.

  • Graf 5: Vývoj počtu platů na pořízení bytu od roku 2015

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, komentuje: "Zvyšující se ceny nemovitostí v kombinaci s pomalým růstem mezd vytváří situaci, kdy stále více lidí musí věnovat větší část svého příjmu na bydlení, což snižuje celkovou životní úroveň a omezuje schopnost spoření a investování."

Ondřej Hon, majitel CEMAP - cenové mapy, dodává: "Analýza cenové dostupnosti ukazuje, že zatímco před deseti lety bylo potřeba průměrně pět ročních mezd k nákupu středního bytu, dnes je tato hodnota často dvojnásobná, což značně ztěžuje vstup na trh s bydlením pro mladé rodiny a první kupující."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, poukazuje na dlouhodobé důsledky této situace: "Pokud bude trend růstu cen bydlení a stagnace mezd nadále pokračovat, můžeme očekávat zvýšenou potřebu intervence ze strany státu, ať už formou regulace trhu, poskytování dotací na bydlení, nebo podpory výstavby sociálního bydlení, aby se zabránilo prohloubení sociální nerovnosti."

  • Graf 6: Vývoj počtu nájmů na splátku bytu od roku 2015

Tyto komentáře odborníků zdůrazňují, jak je cenová dostupnost bydlení klíčová pro stabilitu a rozvoj realitního trhu a jak je důležité, aby vláda a soukromý sektor spolupracovaly na vytvoření podmínek, které umožní lidem bezpečně a dostupně bydlet. Tento článek potvrzuje, že bez komplexního přístupu k řešení těchto výzev může být ekonomická budoucnost mnoha občanů ztížena.

Vývoj trhu s byty a domy

Trh s byty a domy v České republice je charakterizován značnými fluktuacemi, které odrážejí širší ekonomické a sociální trendy. V posledních letech byl zaznamenán výrazný růst cen, který však byl částečně narušen ekonomickými turbulencemi, jako byla globální finanční krize, pandemie COVID-19 a nedávné geopolitické napětí. Data z Brna a dalších velkých měst poskytují užitečný pohled na to, jak lokální trhy reagují různě na tyto společné tlaky.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, zdůrazňuje: "Vývoj cen na trhu s byty a domy je silně ovlivněn kombinací ekonomických indikátorů a regulatorních zásahů. Přestože pandemie způsobila dočasné zpomalení trhu, zaznamenali jsme rychlé oživení, což je důkazem odolnosti a adaptability realitního sektoru."

Ondřej Hon, majitel CEMAP - cenové mapy, poukazuje na rozdíly v regionálních trzích: "Zatímco v Praze a Brně jsou ceny nemovitostí neustále vysoké díky silné poptávce a omezené nabídce, v jiných částech země, jako jsou Ostrava nebo Ústí nad Labem, vidíme stabilnější ceny a delší dobu prodeje. To ukazuje, jak rozdílně mohou jednotlivé regiony reagovat na ekonomické změny."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, komentuje vliv sociálních faktorů: "Sociální změny, jako je stárnutí populace a proměna životního stylu mladší generace, která preferuje flexibilitu a menší bytové jednotky, výrazně ovlivňují trh. Tento trend vyžaduje od developerů inovativní přístupy, jako jsou multifunkční bytové komplexy, které reagují na měnící se potřeby obyvatel."

Tyto komentáře odhalují složitost trhu s byty a domy, kde se prolínají ekonomické, sociální a legislativní faktory. Lokální trhy vykazují různé reakce na společné tlaky, což ovlivňuje nejen ceny, ale i typy dostupných nemovitostí a strategie developerů. Porozumění těmto dynamikám je klíčové pro investory, developery a politiky, aby mohli efektivně plánovat a reagovat na neustále se měnící podmínky.

 

Nabídka na realitním trhu

Realitní trh v České republice prochází dynamickým vývojem, což je zřejmé nejen z cenových pohybů, ale i z charakteristik nabídky na trhu a doby nabízení nemovitostí. Velikost nabídky a délka doby, po kterou jsou nemovitosti na trhu, jsou klíčovými ukazateli, které odrážejí zdraví a stabilitu trhu. Poslední data ukazují, že s rostoucím počtem realitních makléřů a rozšiřujícím se portfoliem nabízených nemovitostí se zvyšuje konkurence, což vede k diverzifikaci a specializaci v nabídkách.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, vysvětluje: "S rostoucím počtem makléřů na trhu pozorujeme zvýšenou snahu o diferenciaci služeb, což napomáhá k lepšímu uspokojení specifických potřeb klientů. Tento trend je známkou zdravého trhu, kde makléři musí neustále inovovat a zlepšovat své služby, aby uspěli v konkurenčním prostředí."

Ondřej Hon, majitel CEMAP - cenové mapy, doplňuje: "Délka doby nabízení nemovitosti na trhu je důležitým indikátorem tržního sentimentu. Krátká doba nabízení obvykle indikuje vysokou poptávku a dynamický trh, zatímco dlouhá doba nabízení může signalizovat přesycenost trhu nebo nerealistická cenová očekávání prodávajících."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, poukazuje na význam rozšiřování portfolií nemovitostí: "Diverzifikace nabídky, kterou vidíme na trhu, je reakcí na rozmanité požadavky kupujících. Developerům a makléřům se tak otevírají nové možnosti pro cílení na specifické segmenty trhu, což je důležité pro udržení jejich konkurenceschopnosti."

Tato analýza trhu s nemovitostmi ukazuje, že zvýšená konkurence a diverzifikace trhu mohou vést ke zlepšení služeb a k větší spokojenosti klientů. Je zřejmé, že dynamika nabídky a doba nabízení jsou klíčové pro pochopení aktuálního stavu trhu a pro předvídání budoucích trendů. Porozumění těmto aspektům je nezbytné pro každého, kdo se chce na trhu orientovat úspěšně, ať už jako kupující, prodávající, nebo profesionál v oblasti realit.

Závěr

Realitní trh v České republice se neustále vyvíjí a je ovlivňován mnoha faktory, ať už se jedná o globální ekonomické trendy, domácí ekonomické podmínky, inovace v oblasti financování bydlení nebo změny vládních politik. I přes neustálý růst cen nemovitostí se díky zvýšené nabídce a novým možnostem financování otevírají příležitosti pro kupující, které mohou přispět k udržitelnosti trhu.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, zdůrazňuje význam inovativních přístupů ve financování bydlení, jako jsou stavební spoření či podpora hypoték pro první kupující. Tyto nástroje mohou významně zvýšit dostupnost bydlení pro širší vrstvy obyvatelstva.

Ondřej Hon, majitel CEMAP - cenové mapy, poukazuje na důležitost vládních zásahů a regulací při moderování cenových špiček a zajištění dostupnosti bydlení. Efektivní opatření, jako jsou daňové úlevy pro mladé rodiny nebo podpora nájemního bydlení, mohou mít na trh značný dopad.

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, upozorňuje na vliv sociálních a technologických změn na poptávku na trhu. Měnící se pracovní zvyklosti ovlivňují preference lidí ohledně bydlení, a proto je nezbytné, aby byl trh dostatečně flexibilní a dokázal na tyto změny reagovat.

Pro zajištění udržitelnosti a stability realitního trhu v České republice bude klíčová schopnost přizpůsobit se novým výzvám a efektivně využívat dostupné nástroje a politiky. K dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou, cenovou dostupností a tržní stabilitou bude zapotřebí nejen vládních intervencí, ale také inovací ze strany soukromého sektoru. Pouze kombinace těchto opatření může přinést potřebné řešení pro vyvážený vývoj realitního trhu, který bude schopen čelit budoucím ekonomickým a sociálním výzvám.

Detailní analýza realitního trhu v Praze a Brně na základě dat z katastru nemovitostí

Úvod

Realitní trh v Praze a Brně představuje zásadní pilíře české ekonomiky, přičemž každé město má svou unikátní roli a dynamiku, která ovlivňuje jak lokální, tak národní tržní prostředí. Praha, jako historické a politické centrum České republiky, neustále čelí vysoké poptávce po luxusním bydlení, což vede k růstu cen a omezení dostupnosti pro mnohé obyvatele. Na druhé straně Brno, s rostoucím renomé v oblasti technologií a vzdělávání, se stává magnetem pro mladé profesionály a studenty, což stimuluje růst bytového trhu a zvyšuje jeho atraktivitu jako místa pro život a investice.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz a zakladatel projektu Realiťák roku, komentuje: "Trh v Praze je velmi dynamický a vysoce konkurenční, což vyžaduje neustálé inovace a adaptaci ze strany developerů a realitních agentur. Výzvy, jako je omezený prostor pro novou výstavbu, vyžadují kreativní řešení, jako je revitalizace stávajících objektů a výstavba multifunkčních obytných komplexů."

Brno naopak zažívá transformaci podpořenou investicemi do technologických parků a vzdělávacích institucí, což přitahuje nové obyvatele a podporuje rozvoj města. Radek Šitera - VALUO, poznamenává: “Brno je pro bydlení velmi vyhledávanou lokalitou. Ačkoliv v Brně žije jen zhruba 3,5 % obyvatel Česka, tak na něj připadá 5,4 % všech prodaný bytů za poslední 3 roky.”

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, dodává: "Data z katastru nemovitostí od roku 2020 ukazují, že zatímco Praha zůstává preferovaným místem pro luxusní bydlení, Brno zažívá výrazný růst v segmentu dostupného bydlení, což přitahuje mladé rodiny a profesionály hledající kvalitní životní prostředí za rozumné ceny."

Kombinace těchto faktorů v Praze a Brně naznačuje, že oba trhy budou i nadále hrát klíčovou roli v dynamice českého realitního trhu. Porozumění těmto trendům a schopnost na ně reagovat bude zásadní pro úspěch jakýchkoli investičních strategií na těchto trzích. Díky detailním záznamům v katastru nemovitostí můžeme lépe pochopit, jak tyto trhy reagují na ekonomické, sociální a politické změny, což nám umožňuje predikovat budoucí vývoj a přizpůsobit naše plány a strategie této proměnlivé realitě.

Vývoj cen bytů

Dynamika cen bytů v Praze a Brně odráží zásadní rozdíly ve vývoji těchto dvou klíčových měst. V Praze došlo v posledních letech k signifikantnímu nárůstu cen, který je přímo spojen s vysokou poptávkou a omezenou nabídkou dostupných nových bytů. Tento nedostatek nových nemovitostí v kombinaci s rostoucím zájmem o bydlení v centru města vyvolává silné cenové tlaky, které postupně vytlačují zejména střední třídu z centrálních oblastí.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, komentuje situaci: "Růst cen v Praze je neudržitelný bez významných zásahů do trhu. Je nezbytné, aby vláda a městské části podporovaly projekty, které zvýší nabídku dostupného bydlení, což může pomoci stabilizovat ceny a učinit bydlení dostupnějším pro širší vrstvy obyvatel."

Na druhé straně Brno, které tradičně nabízelo nižší vstupní ceny, se stává stále populárnějším místem pro bydlení a investice. Město přitahuje nové rezidenty, zejména mladé rodiny a profesionály, což působí postupný, ale stabilní růst cen. Radek Šitera - VALUO, poznamenává: "Brno je po Praze dle cen nemovitostí druhým nejdražším městem v Česku a svou ztrátu dohání. Ještě v roce 2020, byly průměrná cena za m2 bytu v Brně o 25 % nižší než v Praze. Začátkem roku 2023 to je již 20 %."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, zdůrazňuje význam regulace trhu: "Vládní opatření, jako jsou stimuly pro výstavbu nových bytových jednotek a regulace cen nájmů, hrají klíčovou roli ve zpřístupnění bydlení. Je důležité, aby tyto politiky byly citlivě kalibrovány tak, aby podporovaly růst a zároveň zajišťovaly dostupnost bydlení pro všechny vrstvy společnosti."

Tato situace naznačuje, že trh s byty v obou městech bude nadále vyžadovat pozornost jak od vládních institucí, tak od developerů. Inovace ve stavebnictví a rozvoj nových oblastí mohou poskytnout potřebné řešení pro udržení cenové dostupnosti, zatímco zajištění rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou bude klíčové pro zdravý vývoj realitního trhu.

Objem prodejů

Objem prodejů bytů v Praze a Brně poskytuje fascinující pohled na rozdílné tržní dynamiky ovlivňující obě města. V Praze, kde je neustálý zájem o bydlení díky jejímu statutu ekonomického a kulturního centra České republiky, dochází k vysokým objemům prodejů. Tento jev je však zároveň spojen s významnými výkyvy, které mohou být přisuzovány ekonomickým nejistotám a rychlým změnám na trhu. Tyto výkyvy mohou od investorů a developerů vyžadovat značnou míru adaptability a inovací ve strategiích.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, zdůrazňuje: "V Praze sledujeme, že investoři musí být obzvláště ostražití a připraveni rychle reagovat na tržní signály. Přechodné ekonomické otřesy mohou znamenat jak rizika, tak příležitosti, a efektivní navigace těmito vodami vyžaduje hluboké porozumění trhu a flexibilní investiční strategie."

Naopak Brno ukazuje méně sezónních výkyvů a nabízí stabilnější tržní prostředí, což je přitažlivé pro investory hledající dlouhodobější a předvídatelnější výnosy. Stabilní objem prodejů v Brně podporuje investice do nájemních nemovitostí a rezidenčních projektů, které mohou nabídnout pevné výnosy z kapitálového růstu a pronájmu.

Radek Šitera - VALUO, dodává: "Brno je pro bydlení velmi vyhledávanou lokalitou. To dokazuje fakt, že se tu dlouhodobě prodává cca 5,5 % všech bytů v Česku, tj. více než v celém Jihočeském nebo Zlínském kraji."

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, poznamenává, jak důležité je pro města jako Brno udržet si svou atraktivitu a konkurenceschopnost: "Pro Brno je klíčové, aby se nadále investovalo do infrastruktury a komunitních služeb, což pomáhá udržet město atraktivním nejen pro nové rezidenty, ale i pro investory. Stabilita a dlouhodobý růst jsou přitažlivé pro ty, kteří hledají bezpečné investiční příležitosti v časech nejistoty."

Tento kontrast mezi Prahou a Brnem ilustruje, jak rozdílné tržní podmínky mohou ovlivňovat investiční strategie a rozhodování na úrovni měst. Obě města nabízejí jedinečné příležitosti a výzvy, které vyžadují detailní porozumění a pečlivé plánování od všech účastníků trhu.

Ceny domů

V Praze dosahují ceny domů nejvyšších hodnot v celé České republice, což je přirozeným důsledkem kombinace vysoké poptávky, prestiže a omezené dostupnosti volného prostoru pro novou výstavbu. S narůstajícími cenami bytů ve městě, které často překračují finanční možnosti mnoha domácností, se rodiny a investoři stále častěji obrací k nákupu rodinných domů jako k alternativní formě bydlení, což vede k dalšímu nárůstu cen v tomto segmentu trhu.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, podotýká: "V Praze se trh s rodinnými domy stává stále napjatějším. S rostoucími cenami a omezenými možnostmi nové výstavby je důležité, aby město a developeři hledali nové způsoby, jak uspokojit rostoucí poptávku, například prostřednictvím revitalizace starších nemovitostí nebo rozvoje vertikálního bydlení."

Na druhé straně v Brně, kde je více dostupného prostoru pro rozvoj, zůstávají ceny domů na umírněnější úrovni a nabízejí atraktivní poměr cena/výkon. Tento faktor činí Brno lákavým pro rodiny a investory hledající kvalitní, ale dostupné bydlení. Rozvojové projekty a nové bytové komplexy se snaží využít tento potenciál a nabízet moderní bydlení za přijatelné ceny.

Radek Šitera - VALUO, komentuje: “Do počtu prodaných domů je realitní trh v Brně mnohem aktivnější než v Praze. Ačkoliv má Praha více než 3x tolik obyvatel co Brno, tak se zde prodalo za poslední 4 roky jen o 70 % více domů.”

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, zdůrazňuje význam diverzifikace nabídky bydlení: "Je klíčové, aby obě města, Praha i Brno, pokračovala v diverzifikaci svého bytového fondu. To zahrnuje nejen výstavbu nových bytů a domů, ale i zlepšení podmínek pro rekonstrukci a efektivnější využívání stávajícího bytového fondu."

Tato analýza ukazuje, že trh s rodinnými domy v Praze a Brně se vyvíjí různě, což odráží unikátní výzvy a příležitosti každého města. V obou případech je důležité, aby byly zavedeny strategie, které podpoří dostupnost a udržitelný rozvoj trhu s bydlením, čímž se zajistí, že obě města zůstanou atraktivní pro současné i budoucí generace obyvatel.

Budoucí vývoj trhu

Předpovídání budoucího vývoje realitního trhu v Praze a Brně vyžaduje zohlednění mnoha faktorů, včetně ekonomického růstu, demografických trendů a politických rozhodnutí. Očekává se, že urbanizace a rozvoj infrastruktury budou pokračovat v podpoře růstu cen, zatímco vládní opatření na podporu dostupnosti bydlení mohou zmírnit růst cen, zejména v dražších segmentech trhu.

Praha bude pravděpodobně i nadále čelit výzvám spojeným s omezenou dostupností pozemků a rostoucími cenami, což bude vyžadovat inovativní přístupy k developmentu a regulaci trhu. Investice do revitalizace starších čtvrtí, rozvoj vertikálního bydlení a podpora dostupného bydlení budou klíčové pro udržení zdravého a udržitelného trhu.

V Brně se očekává pokračování stabilního růstu, podpořeného rozvojem technologického a vzdělávacího sektoru. Město bude pravděpodobně těžit ze své rostoucí atraktivity pro mladé profesionály a rodiny, což povede k dalšímu rozvoji rezidenčních projektů a zvýšení poptávky po kvalitním bydlení.

Závěr

Realitní trh v Praze a Brně, jako dva z nejvýznamnějších ekonomických center v České republice, prochází obdobím intenzivního rozvoje a transformace. Data z katastru nemovitostí odhalují klíčové trendy a poskytují základ pro strategické rozhodování a plánování ve všech sektorech trhu. S rostoucím počtem obyvatel a ekonomickou prosperitou obou měst se zvyšují i výzvy spojené s udržením dostupnosti a udržitelnosti bydlení.

Petr Makovský, výkonný ředitel Reality.iDNES.cz, zdůrazňuje význam data-driven přístupů: "Podrobná data z katastru jsou neocenitelná pro pochopení pohybů na trhu a umožňují nám lepší předvídání budoucích trendů. Tyto informace jsou klíčové pro vytváření efektivních strategií, které reagují na potřeby trhu a podporují udržitelný rozvoj."

V Brně, kde se trh rozvíjí mírnějším tempem, ale se stálým růstem, se nabízí příležitosti pro rozvoj nových bytových a komerčních projektů. Radek Šitera - VALUO, komentuje: “Brno je významným realitním trhem, kde se ceny nemovitostí čím dál tím více přibližují těm Pražským. Průměrné transakční ceny zde při vrcholu v roce 2022 překonaly částku 100 000 Kč/m2 a po propadu v roce 2023 se těmto hodnotám začínají znovu přibližovat. Aktuálně je mediánová na částce 90 000 Kč/m2.”

Monika Lukášová, ředitelka projektu Realiťák roku, zdůrazňuje význam adaptace politik v reakci na tržní změny: "Je nezbytné, aby politiky byly flexibilní a adaptovaly se na měnící se tržní podmínky. Podpora dostupného bydlení a regulace trhu musí být vyvážené tak, aby podporovaly růst a zároveň zajišťovaly dostupnost bydlení pro všechny vrstvy obyvatel."

Realitní trh v Praze a Brně tedy čelí řadě výzev, ale zároveň skýtá obrovské příležitosti. S pokračujícím růstem a rozvojem obou měst bude trh i nadále hrát klíčovou roli v ekonomice regionu. Klíčem k úspěchu bude schopnost integrace inovativních řešení, adaptace na rychle se měnící ekonomické podmínky a proaktivní přístup k plánování a regulaci, které zajistí, že trh zůstane dynamický, ale zároveň dostupný a udržitelný pro všechny.

Budoucnost realitního trhu v Praze a Brně je slibná, avšak vyžaduje úzkou spolupráci mezi veřejným a soukromým sektorem, aby bylo dosaženo vyváženého a udržitelného rozvoje. Pouze prostřednictvím společného úsilí a inovativních řešení můžeme zajistit, že realitní trh bude i nadále motorem ekonomického růstu a prosperity pro celou Českou republiku.

Realizované prodejní ceny bytů v celé České republice v posledním roce pozvolna rostou.

Podle data uzavření rezervační smlouvy se aktuální uzavřená cena v Praze v 1. čtvrtletí 2023 za m2 bytu v osobním vlastnictví pohybuje kolem 114 tisíc Kč, což je stejně jako v předchozím 4. čtvrtletí, resp. o 9 tisíc Kč (+8 %) více než před rokem, resp. o 11 tisíc Kč (-9 %) méně než před 2 lety. V 1. čtvrtletí 2021 byla průměrná sjednaná cena 98 tisíc Kč, takže dnes, po třech letech, je cena za m2 o 16 % vyšší, což znamená průměrný meziroční nárůst o 5,1 %. 

ČR: Průměrná realizační cena v celé ČR se aktuálně pohybuje kolem 71 tisíc Kč, což je o 6 tisíc Kč (+9 %) více než před rokem, resp. o 5 tisíc Kč (-7 %) méně než před dvěma lety.  V 1. čtvrtletí 2021 byla průměrná uzavřená cena v celé ČR 63 tisíc Kč, takže dnes, po třech letech, je cena za m2 o 13 % vyšší, což znamená průměrný roční nárůst o 4 %. 

Mimo krajská města:

V průměru se v ČR bez krajských měst průměrná realizovaná cena v současnosti pohybuje kolem 49 tisíc Kč, což je o 3 tisíce Kč (+7 %) více než před rokem, resp. o 6 tisíc Kč (-11 %) méně než před dvěma lety.  V 1. čtvrtletí 2021 byla průměrná uzavřená cena 44 tisíc Kč, takže dnes, po třech letech, je cena za m2 o 11 % vyšší, což znamená průměrný roční nárůst o 3,5 %. 

Krajské hlavní město:

V průměru se průměrná realizovaná cena v krajských městech ČR aktuálně pohybuje kolem 91 tisíc Kč, což je o 10 tisíc Kč (+12 %) více než před rokem, resp. o 11 tisíc Kč (-10 %) méně než před dvěma lety.  V 1. čtvrtletí 2021 byla průměrná uzavřená cena 83 tisíc Kč, takže dnes, po třech letech, je cena za m2 o 10 % vyšší, což znamená průměrný roční nárůst o 3,1 %. 

Při pohledu na čtyřletý vývoj cen jsou aktuální ceny v Praze na 6,2% meziročním růstu, ve všech krajských městech 6,7%, v průměru za celou ČR 7,6% a mimo krajská města je 8,8% meziroční růst.

Závěr:

Iztok ToplakTOPLAK.PRO říká: “Loňský pokles cen je pouze korekcí příliš rostoucích cen v letech 2021 a 2022. Letošní mírný růst ukazuje na stabilizaci poptávky a nabídky. Vyšší ceny v Praze a větších městech České republiky a výše úrokové sazby mimo jiné tlačí kupující k nákupu v jiných oblastech, kde jsou ceny ještě nižší“.Tento trend naopak o něco více tlačí na růst cen v menších městech. „Na jedné straně vyšší růst cen mimo krajská města představuje, jak je vidět na realizacích v letech 2021 a 2022, následné riziko vyššího snížení cen“ doplňuje Petr Makovský.

 

Prognóza:

Podle Iztoka Toplaka budou nižší úrokové sazby v letošním a příštím roce mít pravděpodobně vliv na zvýšení poptávky po bydlení a tím i na mírný růst cen v letošním a příštím roce. Většina nákupů bytů je spojena s prodejem, například když se byt stane příliš malým. Větší byty musí být samozřejmě v nabídce za rozumnou cenu. Pokud se však podíváme na nabídky, vidíme, že jsou v průměru vysoko nad současnou realizací. Proto k výraznému nárůstu počtu prodejů dojde až poté, co se tento proces postupně rozběhne, a to buď snížením nabízených cen, nebo postupným zvyšováním realizačních cen. To bude s největší pravděpodobností trvat dva až tři roky, ale bude také velmi záležet na vývoji ekonomiky a růstu mezd.

 

Všechny data a grafy najdete zde na sdíleném disku pro Vaše použití